Når teaterringningen lyder kl. 7.55, skal eleverne gå i klasserne og gøre sig klar til undervisningen, som begynder kl. 8.00.

Alle forældre skal forlade skolen kl. 7.55.

På skolens område er al cykel- og knallertkørsel forbudt.

Cykler, løbehjul, skateboards, rulleskøjter o. lign. skal opbevares i cykelskuret! Overholdes denne regel ikke kan der blive tale om inddragelse af transportmidlet. Andre regler kan gælde i SFO-tid. Dog skal løbehjul, rulleskøjter o. lign. altid bruges med omtanke og ikke være til fare for andre.

Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden særlig tilladelse. 7.-9. klasserne må forlade skolen i mellemtimer og i frikvarterer, såfremt der foreligger en skriftlig tilladelse fra hjemmet.

Alle, der færdes på skolen, skal vise hensyn og følge de anvisninger, der gives fra skolens ledelse og medarbejdere.

Eleverne har - sammen med deres forældre - ansvaret for egne ting (f.eks. cykler, overtøj, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, knallerter, m.v.), som medbringes på skolen, og for udleverede ting til undervisningsbrug.

Eleverne må ikke medbringe noget, som kan skade personer eller ting og må ved deres adfærd ikke bringe sig selv eller andre i fare.

Såfremt eleverne ved ikke acceptabel adfærd anretter skade på skolen eller andres ejendom må erstatningskrav forventes. Beskadigelser skal straks meddeles kontoret.

Der skal holdes orden i lokalerne, bl.a. så der er mulighed for at gøre ordentligt rent, dvs. eleverne sætter stole op. Grundet indeklimaet skal alt overtøj hænges uden for klasseværelset.

Alle klasser skal have en duks, hvis navn skal stå på tavlen. Duksen skal sørge for orden i klasselokalet:

  • udluftning af lokalet efter hver time
  • tømning af skraldespand (specielt efter spisning)
  • aftørring af borde efter spisning

Boldspil og støjende leg skal foregå udendørs, ikke indendørs og ikke ved cykelparkeringen.

Mobiltelefoner, computere og andet elektronisk udstyr må i undervisningstiden kun anvendes til undervisningsformål.

Hunde må ikke medbringes på skolens område.

Al rygning er forbudt på skolens matrikel.

Elever der ikke er tilmeldt SFO må ikke opholde sig på skolens område efter endt skoledag med mindre det er foreneligt med de øvrige aktiviteter. Dette vurderes af SFO

   Vedtaget af skolebestyrelsen august 2019