Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes øvrige politikker er visionen, at barnet oplever et trygt og stimulerende tilbud, der tilgodeser det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab.

Det sker igennem mødet med et fagligt kompetent personale og gennem et anerkendende helhedssyn på barnet.

Sammenhæng i børnenes liv

Målet er at forankre samarbejdet mellem undervisningsdelen og fritidsdelen i en helhed.

Det vil vi bl.a. gøre ved:

  • at sikre hensigtsmæssige rammer for overgangene mellem dagtilbud, skole og fritidsdel.
  • at tilbyde Maj SFO til kommende skolebørn, hvor arbejdet med trivsel og læring er integreret i den daglige praksis.
  • at der, så vidt det er muligt, er skolepædagoger tilknyttet de enkelte spor fra BHK til 4. klassetrin.
  • at der er fokus på at skabe et anerkendende og inkluderende læringsmiljø.
  • at sikre, at det tværgående personalesamarbejde udmønter sig i en helhedsvurdering af det enkelte barn med henblik på en koordineret indsats for
  • t udvikle barnets samlede kompetencer.
  • at børn og unge, der har behov for en ekstra indsats, sikres en sammenhæng, der tager udgangspunkt i barnets særlige behov..
  • at forældresamarbejdet er et fælles anliggende baseret på åbenhed og tillid.
  • at skolepædagogerne, så vidt det er muligt, deltager i skolehjemsamtalerne på 0-2 klassetrin og på årgangsforældremøder på 3-5 klassetrin

Ligesom kroppen næres af mad - fedt, kulhydrater og protein - næres også personligheden i en sund retning gennem opmærksomhed, påskønnelse og feedback 
Citat fra "Slip anerkendelsen løs".

Lektiestøtte

Målet er at skabe rum for det enkelte barn kan fordybe sig i udførelsen af lektierne, støtte op om og give mulighed for at finde glæden ved at være forberedt til skolens undervisning.

Dette gør vi bl.a ved:

at vi i Cafeområdet efter behov tilbyder. Tilbuddet er for alle SFOéns børn. Lektiestøtten tilbydes på ”forældreplan”.
at lektiestøtten er et tilbud til børnene, hvilket betyder at det er frivilligt og det fortsat er forældrene der har ansvaret for at lektierne laves. Er der i en periode brug for et tættere samarbejde omkring lektier, kontaktes personalet i E- bygningen. 

Leg og aktiviteter

Målet er at skabe og udvikle rammer, hvor legen er grundlaget for læring.

Det gør vi bl.a. ved:
• at børnenes selvværdsfølelse og tillid til egen formåen vokser gennem anerkendende voksen adfærd og passende udfordring både på det kreative og dannelsesmæssige plan.
• at skabe tid, rum og inspirerende rammer, der fremmer leg og fordybelse.
• at udvikle mulighederne for både den frie og den strukturerede leg.
• at legen kan have et læringsmæssigt sigte og et socialiserende sigte – eller en blanding heraf.
• at vi regelmæssigt gør brug af de sports-, idrætsfaciliteter og uderum, der forefindes på skolen.
• at vi deltager i de fælles tiltag omkring leg og sport, der eksisterer i samarbejdet mellem SFO/skole/daginstitutioner i kommunen.
Leg er en livsproces, som aldrig slutter.

Legen er barnets rum til at opnå større indflydelse på og kontrol over eget liv sammen med andre: At lege er at øve sig og eksperimentere.

Citat: Ukendt


Sundhed og forebyggelse

Målet er at skabe og udvikle rammer, der fremmer barnets mentale og fysiske sundhed.

Det gør vi bl.a. ved:
• kost og bevægelse, hvor barnet gennem kropslige udfordringer og viden om betydningen af sund kost får indsigt i kostens og motionens betydning for deres nuværende og fremtidige livskvalitet
• generelt forebyggende arbejde og oplysning tilpasset børnenes alder og udviklingstrin

Udvikling af barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer

Målet er at det enkelte barn mødes af relevante udfordringer med fokus på:
• æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer, hvor barnets sprog og kreativitet stimuleres og barnet får erfaringer og glæde ved forskellige former for aktiviteter.
• mødet med natur og kultur, hvor barnet gennem undersøgelser og eksperimenteren oplever glæde ved og respekt for naturen og får erfaringer med forskellige kulturtilbud, for herigennem at opnå forståelse for den kulturelle mangfoldighed.
• at skabe rum for forskellige fællesskaber, så børns muligheder for at indgå venskaber understøttes.
• fællesskabets betydning, hvor barnet tilegner sig viden om sociale spilleregler for herigennem at udvise ansvarlighed i forhold til forpligtigende fællesskaber medindflydelse på egne og fællesskabets muligheder.

Barnets tillid til egen formåen vokser ved, at det får mulighed for relevante og passende udfordringer

Citat: Ukendt