Sundhedspolitik for Hørsholm Skole

Vi ved at der en sammenhæng mellem læring, trivsel og sundhed. Samtidigt kan vi konstatere at mange børn og unge bliver fristet af usunde vaner, og at øget fysisk inaktivitet og usund kost generelt er et samfundsproblem. Det er derfor i alles interesse – elevernes, forældrenes og lærernes – at der bliver ydet en fælles indsats for at fremme sundheden.

Hørsholm Skole vil gerne tage medansvar for en sundhedsfremmende indsats, og vi har derfor formuleret politikker og tilhørende konkrete handlingsplaner for følgende områder, som alle er relateret til sundhed:

 • Kost
 • Bevægelse
 • Fysiske rammer
 • Psykisk arbejdsmiljø

Vi vil gerne undgå løftede pegefingre og ønsker ikke at lave love og regler med tilhørende sanktioner.

Vi ønsker i stedet at skabe motiverende og inspirerende rammer for en sund livsstil, samtidigt med at vi giver alle på skolen mulighed for at tilegne sig den relevante viden, som er en forudsætning for at den enkelte kan foretage sunde valg.

Sundhed og kost

Målbeskrivelse:

 • At sund kost og sunde spisevaner bliver en naturlig del af elevernes hverdag
 • At eleverne har viden om sund kost og er i stand til at anvende denne viden til selvstændigt at kunne foretage sunde kostvalg

Handleplan:

 • Løbende dialog med hjemmene om vigtigheden af sund kost inkl. en god madpakkekultur, f.eks. fast punkt på forældremøder
 • Eleverne tilskyndes til at slukke tørsten i  postevand
 • ”Sodavand, chips og slik hører ikke til i dagligdagen på Hørsholm Skole”
 • Der opfordres til sunde (mindre usunde) alternativer til kageordninger og til uddeling af slik og lignende ved fødselsdage
 • Skolefondsfesten præsenterer sunde alternativer til kager og slik
 • Hjemkundskab har en fremskudt position i den sundhedsfremmende indsats
 • Betydningen af sund kost indgår i den almindelige undervisning i de fag og sammenhænge hvor det er naturligt

Sundhed og Bevægelse

Målbeskrivelse:

 • At skolen medvirker til at børn bevæger sig mindst 60 minutter om dagen som Sundhedsstyrelsen anbefaler.
 • At bevægelse indgår som en naturlig del af undervisningen eller som regelmæssige pauser.
 • At skolen tilbyder gode rammer for varieret leg og bevægelse i frikvartererne og SFO-tid.
 • At øge andelen af elever der går eller cykler til og fra skole.
 • At inspirere eleverne til at være fysisk aktive i fritiden.

Handleplan:

 • Periodevis organisere lege/aktiviteter i frikvartererne målrettet bestemte klassetrin.
 • Legepatrulje – eks.: større elever får kursus, så de kan lære de mindre elever lege i frikvartererne.
 • Faget idræt har en fremskudt position i den sundhedsfremmende indsats.
 • Tænke bevægelse ind i undervisningen i alle fag – f.eks. oprette årgangsvise databaser for lærerne til fælles inspiration.
 • Motivere til at transport til og fra skole foregår på cykel eller til fods via f.eks. kampagner, konkurrencer og dialog med forældre.
 • Tilstræbe deltagelse i skoleturneringer i holdsport.
 • Øget samarbejde med lokale idrætsforeninger.
 • Motionskampagner – f.eks. 3 mdr. med morgenløb for indskolingen el.lign.
 • At indtænke sundhed og bevægelse som tema i årets featureuge, med varierende initiativer rettet mod sundhed.
 • Sundhed og de fysiske rammer

Målbeskrivelse:

 • At de fysiske rammer ude og inde inspirerer til trivsel og arbejdsglæde.
 • At naturen og kulturen i det omgivende samfund indgår i skolens liv.
 • At mad og drikke kan indtages i appetitlige omgivelser.

Handleplan:

Benytte motionsruter og forhindringsbaner i Rungsted Hegn.

Sundhed og psykisk arbejdsmiljø

Målbeskrivelse:

 • At der er en tryg og udviklende atmosfære på skolen, en god omgangstone og et ordentligt sprog.
 • At alle udviser ansvarlighed overfor sig selv, overfor fællesskabet og overfor trufne beslutninger.

Handleplan:

Følgende tiltag er allerede indført for at styrke den positive samværskultur, og de vil alle blive videreført, vedligeholdt og efter behov suppleret med andre:

 • Antimobbestrategi
 • Fri for mobberi
 • Social træning
 • Elevmægler
 • Supervision
 • KommunikationspolitkI øvrigt henvises til Hørsholm Skoles særskilte trivselsprincipper >>