Princip

Jævnfør Folkeskolelovens § 44 stk. 2 skal skolebestyrelsen fastsætte principper for arbejdets fordeling mellem lærere og øvrigt pædagogisk personale.

Målet med princippet er at:

  • Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne
  • Sikre et fagligt og didaktisk udviklende miljø for både lærere og skolepædagoger

Fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag de underviser i.

Understøttende undervisning varetages af skolepædagoger og lærere efter de retningslinjer, Hørsholm Kommune vedtager.

Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, f.eks. LKT (Læring, Kontakt og Trivsel), vejledning, pædagogiske indsatser, samarbejde med eksterne parter m.v.

I alle klasser udpeges en eller flere til at varetage klasselæreropgaven.

Lærere og skolepædagoger organiseres i årgangsteam omkring klasserne på en årgang, der varetager så mange undervisningsopgaver på årgangen som muligt under hensyntagen til ovenstående. Særligt i indskolingen lægges der vægt på, at der er så få lærere som muligt i teamet.

I fordelingen af arbejdsopgaver og sammensætning af medarbejderteam skal der så vidt muligt lægges vægt på opgavernes indhold og omfang, medarbejdernes erfaring og kompetence samt klassernes sammensætning.

Ved lærer/pædagogskifte tilstræbes det at sikre den enkelte klasses sociale og pædagogiske behov for kontinuitet.

Princippet er vedtaget på skolebestyrelsesmøde oktober 2022