Målet med princippet er at:

  • Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne
  • Sikre et fagligt og didaktisk udviklende miljø i lejrskoler, hytteture og ekskursioner

Lejrskoler, hytteture og ekskursioner er undervisning der foregår udenfor skolens matrikel. Forskellen ligger i krav til indholdet og hvorvidt der kan være brugerbetaling på turen.

 

Ekskursioner og lejrskoler skal bidrage til skoledagens variation, understøtte elevernes faglige, personlige og social udvikling, styrke sammenhængskraften på skolen og mellem skole og samfundet.

Ekskursioner kan organiseres som enkelte lektioner eller en hel dag. Da en ekskursion normalt vil være en del af den daglige undervisning, kan forberedelse og opfølgende bearbejdning foregå i undervisningstiden og der er derfor mødepligt for elever. Afhængig af elevernes alder, kan de blive bedt om at møde ind på andet aftalt sted end skolens matrikel. Gennem en ”klassekasse” kan forældre afholde udgifter til forplejning eller f.ek.s is eller sodavand.

Lejrskoleophold er undervisning over flere skoledage med mindst en overnatning på en lokalitet på eller udenfor skolen. Formålet er at eleverne kan gøre sig andre erfaringer end hvad der er muligt på skolen i forhold til emner og fagområder der har tilknytning til den daglige undervisning. Der er som udgangspunkt mødepligt for eleverne.

Skolerejser er et supplement til den almindelige undervisning, og har primært sigte på klassens samvær og fælles oplevelser. En skolerejse kan også indeholde aktiviteter der på forskellige måder understøtter den daglige undervisning.

Det er frivilligt for eleverne at deltage og elevernes deltagelse må ikke være en forudsætning for at kunne følge klassens eller holdets undervisning.

Der kan spares op til turen ved arrangementer og aktiviteter og der kan indsamles frivillige bidrag til turen. De frivillige bidrag kommer alle til gode og tilbagebetales ikke, hvis en elev flytter/ ikke tager med på skolerejsen.

Der etableres anden undervisning, hvis en elev ikke deltager i skolerejsen.

Årgangsteamet og årgangens forældre aftaler niveauet for lommepenge. Der skal være sammenhæng mellem lommepenge og turens længde/rejsemålet. Alle udgifter inkl. betaling for lærere/pædagoger skal holdes inden for det afsatte beløb. Der skal så vidt muligt gøres brug af DSB’s frirejsetilbud.

Forældrebetaling

Hørsholm skole kan kræve betaling af forældrene til dækning af udgifterne til elevernes forplejning under lejrskole og skolerejser. Betaling fastsættes under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug

Forældres andel af betalingen til en skolerejser er det fulde beløb.

Hørsholm Skole giver mulighed for lejrskole, hyttetur eller skolerejse efter flg. plan:

  • Hyttetur i 4. klasse med en enkelt overnatning.
  • Lejrskole eller skolerejse i 8. eller 9. klasse med tre overnatninger.

 

Økonomi til ekskursioner/hytteture/lejrskoler:

 

Ekskursioner

”Klassekasse” kan afholde udgifter til is, sodavand eller lign. eller det kan aftales at der opkræves betaling for forplejning.

Hyttetur 4. klasse med en overnatning

Tilskud fra skolen: 250 kr. pr. elev og lærer
Kostpenge fra forældre: 100 kr. pr. elev pr. dag

Skolerejse eller lejrskole 8. klasse med op til tre overnatninger

Tilskud fra skolen v. lejrskole:

200 kr. pr. elev og lærer/ døgn
Kostpenge opkræves 100 kr. pr dag.
Mulighed for bl.a. at supplere i mindre omfang midler fra klassens aktivitetskonto.

Forældrebetaling v. skolerejse:

Max 1200 kr. pr. elev ved skolerejse.
Skolen afholder udgift for lærere

 

Øvrige sociale eller forældreplanlagte aktiviteter:

Forældrene opfordres til at overveje mulighederne for at være arrangør af hyttetur(e) for at styrke det sociale fællesskab børn og forældre imellem. Betaling og økonomi varetages i sådanne tilfælde af forældregruppen.

I løbet af skoleåret kan også andre sociale ture arrangeres f.eks. en skitur. Ved sådanne arrangementer er der mulighed for at den enkelte elev søger om tilskud fra Hørsholm Skole Forening. Kontakt klasselærer i sådanne tilfælde.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen august 2021