Redigeret 20. november 2017

Formål og Mål

Skolebestyrelsen vil med denne politik definere fordelingen af ansvaret mellem forældre, elever og skole, i forhold til digital dannelse i skolen og SFO.

Udfordringen

Udviklingen i brugen af digitale medier giver udfordringer både i skole og fritid, derfor er det vigtigt med et samarbejde mellem forældre og skole.
På de sociale medier kan kommunikationen mellem børnene til tider antage en rå tone, og dette kan potentielt ende med mistrivsel hos det enkelte barn.
Børn og unges øgede brug af IT og medier kan få indflydelse på den enkeltes sundhed, idet både kost, motion og søvn kan nedprioriteres til fordel for forholdsvis stillesiddende deltagelse i diverse aktiviteter på internettet.

Principper:

Eleverne:

Kamera, video og lydoptager bruges kun på skolen i forbindelse med aktiviteter, hvor der er voksne til stede, eller hvor der er givet tilsagn til det. Eleverne må ikke tage billeder af andre elever eller personale på skolen, med deres forskellige devices.
Eleverne må ikke offentliggøre billeder og lyd optaget i skoletiden på nettet eller pr. sms uden forudgående accept fra de involverede.
Eleverne skal sikre, at deres koder, herunder Uni-login, kun kendes af dem selv, så de ikke misbruges. Husk, at koden er personlig.
Eleverne har ansvar for at sociale medier ikke misbruges på en måde, som enten er ulovlig eller skadelig for elever eller skolens omdømme. Overholdes dette ikke vil skolens ledelse gribe ind, og forældre vil blive involveret.
Mobiltelefon skal være slukket i undervisningstiden, med mindre den bruges som et redskab ifølge aftale med de ansatte.

Skolen:

Som skole står vi for de grundlæggende færdigheder i digital dannelse ved brug af de elektroniske midler i den faglige undervisning. Vi påtager os samtidig et ansvar for at vejlede og undervise i en brug, der udvikler en sund samt sikker digital adfærd.
Skolen er opmærksom på undervisning i digital adfærd og sikker brug, især når der udleveres nye devices til eleverne.
Skolen vil i undervisningen ikke tillade brug af hjemmesider, hvor der er aldersbegrænsning. Undtaget er voksenstyrede aktiviteter.
Personalet kan ved grov adfærd i skoletiden give karantæne for brugen af mobiler og andre digitale medier. Forældrene vil i sådanne tilfælde blive orienteret.

Forældre:

Som forældre har man ansvar for, at børnene bruger de digitale medier med omtanke, respekt og ansvarlighed både på og udenfor skolen. Forældrene skal oplyse deres børn om det etiske og moralske ansvar, der er forbundet med brug af sociale medier og andre digitale medier.
Skolen forventer, at forældrene følger med i, samt har en løbende dialog om, sit barns færden på de sociale medier samt hvor meget tid, der bruges på sociale medier.
Kontaktforældrene i de enkelte klasser eller på årgangen, tager initiativ til indgåelse af aftaler vedrørende forældrenes ansvar for digital dannelse, der svarer til klassetrinnet. Aftaler revurderes ved skoleårets start. (Første forældremøde).
Det er forældrenes ansvar at sikre, at eleven har forsvarlige sikkerhedsindstillinger på de sociale medier. (Fx om Geolocation er slået fra, og om profiler er tilstrækkeligt private, så ikke alle kan følge børnenes digitale færden).


Til inspiration:

Sådan kan kontaktforældre arbejde med digital dannelse på forældremøder:
http://www.skoleborn.dk/nov_2015/17-kontaktforaldre-og-digitale-medier.html

Her finder du mere om digital dannelse
www.medieraadet.dk