Faglighed - Kompetence
Omsorg - Fællesskab

På Hørsholm Skole arbejder medarbejdere, forældre og børn i fællesskab om at skabe et trygt og godt miljø inden for hvilke det enkelte barn:

 • tør blive nysgerrig og udvikler egne personlige kompetencer – såvel sociale, kreative, fysiske som boglige 
 • udvikler medansvar for egen læring i et arbejdsmiljø, der er præget af medindflydelse og en åben og positiv kommunikation - inden for fællesskabets ramme
 • udvikler tolerance og respekt i aktiv omsorg for andre, samt evne til at omstille sig og samarbejde - på tværs af kulturelle og sociale fællesskaber
 • rustes til globaliseringens udfordringer og stadige forandringer

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og skole er særdeles vigtigt for, at børnene kan trives. Et optimalt læringsmiljø er betinget af børn, der trives og er trygge.

Hvad siger vi om undervisningen

Hørsholm Skole arbejder målrettet med, at vi

 • tilgodeser det enkelte barn
 • træner barnets sociale færdigheder.
 • er faglig kompetente.
 • veksler mellem faglige og tværfaglige forløb.
 • er eksperimenterende, reflekterende og inddrager musiske/kreative elementer.
 • vægter ressourcebevidsthed og samspillet mellem natur og miljø.
 • giver mulighed for fordybelse.
 • giver mulighed for at eleverne får indflydelse på egen hverdag.
 • anvender relevante og opdaterede undervisningsmaterialer.
 • anvender IT som en naturlig og integreret del.

Hvorfor siger vi det?

Hørsholm Skole arbejder målrettet med at vi tilgodeser det enkelte barn

 • Fordi børn har forskellige kompetence og udvikler sig i forskellige tempi
 • Fordi vi har fokus på uv-differentiering
 • Fordi barnets selvværd og selvtillid styrker deres indlæring

At vi træner barnets sociale færdigheder

 • Fordi indlæringen blokeres, hvis barnet ikke fungerer socialt
 • For at gøre børnene indlæringsparate
 • Fordi et trygt, socialt netværk giver glade børn
 • Fordi vi tror på det hele menneske

At vi er fagligt kompetente

 • Lærerne underviser fortrinsvis i deres liniefag
 • Vi vægter et højt fagligt niveau, så børnene får et godt afsæt
 • Vi har en forældrekreds, som forventer et højt fagligt niveau
 • Vi forventer, at forældrene tager aktivt del i deres barns skolegang

At vi veksler mellem faglige og tværfaglige forløb

 • Fordi der skal være helhed og sammenhæng fagene imellem
 • Fordi vi skaber afveksling
 • Fordi vi vil understøtte de faglige og de musisk/kreative fag
 • For at børnene kan se fagene i et bredere perspektiv og sætte fagene i relation til virkeligheden

At vi er eksperimenterende, reflekterende og inddrager musiske/kreative elementer

 • Fordi det er politisk korrekt
 • Fordi det er udviklende for børnene
 • Fordi vi gerne vil lave en kvalificeret, differentieret undervisning, så vi tilgodeser alle elever med hver deres forudsætninger og potentialer

At vi giver mulighed for fordybelse

 • Det er vigtigt at kunne fordybe sig
 • Børnene skal kunne gå i dybden med en opgave
 • Fordi det er godt med lang tid til at komme i dybden
 • Giver mulighed for at eleverne får indflydelse på egen hverdag

At vi anvender relevante og opdaterede undervisningsmaterialer

 • For at vedligeholde motivationen
 • Fordi det er bedst for børnene
 • Fordi verden forandrer sig hurtigt
 • Fordi der hele tiden kommer ny forskning 

At vi anvender IT som en naturlig og integreret del

 • Det digitale er en del af hverdagen
 • Vi lever i en digital verden

Hvordan gør vi det?

Hørsholm Skole arbejder målrettet med, at vi tilgodeser det enkelte barn

 • Vi tilrettelægger differentieret undervisning indenfor givne rammer og undervisningsformer
 • Vi sætter med faglige elevkurser  allerede i 1. klasse
 • Vi arbejder tæt sammen med SFO

At vi træner barnets sociale færdigheder.

 • Klasserne har klasseregler
 • Vi er gode rollemodeller
 • Vi forebygger og løser konflikter, når de opstår
 • Gennem elevsamtaler og forældresamtaler

At vi er fagligt kompetente

 • Vi sætter mål
 • Vi undervisningsdifferentierer
 • Vi evaluerer
 • Vi  afholder elevsamtaler
 • Vi er et veluddannet, ansvarsbevidst og engageret personale
 • Vi har fokus på lærernes faglige kompetencer

At vi veksler mellem faglige og tværfaglige forløb

 • Ved at have tværfaglige perioder
 • Ved at styrke det fagfaglige i hverdagen

At vi er eksperimenterende, reflekterende og inddrager musiske/kreative elementer

 • Det gør vi i de anderledes perioder
 • Det gør vi ved at arbejde med projekter
 • Det gør vi ved at samarbejde
 • Det gør vi mest i indskolingen – mindst i udskolingen
 • Det gør alle i en vis udstrækning – med størst vægt i indskolingen

At vi giver mulighed for fordybelse

 • Vi arbejder med projektopgaverne
 • Vi arbejder med varierede arbejdsformer
 • Vi arbejder med ubrudte perioder
 • Vi arbejder i grupper

At vi giver mulighed for at eleverne får indflydelse på egen hverdag

 • Vi giver dem valgmuligheder i undervisningen
 • Vi plads til spontanitet
 • Ved at gribe dagen ( carpe diem)
 • Ved at lade eleverne evaluere

At vi anvender relevante og opdaterede undervisningsmaterialer

 • Vi benytter fagteam til at udpege undervisningsmaterialerne
 • Vi bruger digitale fagportaler

At vi anvender IT som en naturlig og integreret del

 • Ved at benytte IT spontant og planlagt