Hørsholm Kommune følger vedrørende medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritids-ordninger de af Sundhedsstyrelsen angivne retningslinjer jævnfør Medicingivning i skoler, dagtilbud m.v. Læs mere på  hjemmesiden: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2010/9575


Som udgangspunkt gives kun medicin til børn med kroniske lidelser eller ved akutte livstruende tilstande som er kendte og hvor medicinen er ordineret af læge. I sjældne tilfælde kan det dog også gælde for børn med længerevarende sygdom.

Medicingivning i forbindelse med forbigående infektionssygdom skal foregå i hjemmet uden for det tidsrum hvor barnet er i daginstitution, skole eller fritidsordning. Ved ordination af medicin eksempelvis tre gange i døgnet, kan tidspunktet for indtagelse rykkes uden betydning for effekten.

Vejledning for instruktion ved kronisk eller langvarig sygdom:

Ved medicingivning i daginstitution, skole eller fritidsordning er forældrene ansvarlige for at instruktionen fra den ordinerende læge videregives til personalet. I de fleste tilfælde vil påskriften på medicinbeholderen indeholdende oplysninger om barnets navn, CPR-nummer, medicinens art og den ordinerede dosis være tilstrækkeligt. Ved behov for grundigere instruktion kan ledelsen anmode forældrene om en supplerende skriftlig instruktion fra behandlende lægen.

Akutte tilfælde: 

I sjældne tilfælde kan der opstå hurtigt indsættende anfaldsfænomener, eksempelvis feberkramper, epileptisk anfald, kraftige overfølsomhedsreaktioner, insulinchok eller akut forværring af en kronisk tilstand med behov for akut medicinering. Den behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som personalet efter forudgående aftale med forældrene straks kan give samtidig med at der tilkaldes ambulance. 

Disse akutte tilfælde er sjældne for det enkelte barn, men det er vigtigt, at der forudgående i institutionen, skolen eller fritidsordningen har været en drøftelse med forældrene på baggrund af instruktionen fra lægen samt at alle medarbejdere omkring barnet er bekendt med og kan give den akutte medicin. 

Den kommunale sundhedstjeneste kan endvidere rådgive personalet om generelle forhold vedrørende medicingivning og opbevaring samt indøve procedurer eksempelvis brug af inhalationsapparat, EPI-pen, Hypo-kit eller insulininjektioner.

Generelt anbefales al medicin opbevaret utilgængeligt for uvedkommende evt. i aflåst skab med eventuel instruks liggende sammen med det enkelte barns medicin samt skema til angivelse af hvornår og af hvem medicinen er givet. 


Anne Munch Bøegh 
Kommunallæge