Hørsholm Skole arbejder målrettet med at

 • tilgodeser det enkelte barn
 • træner barnets sociale færdigheder
 • er faglig kompetente
 • veksler mellem faglige og tværfaglige forløb
 • er eksperimenterende, reflekterende og inddrager musiske/kreative elementer
 • vægter ressourcebevidsthed og samspillet mellem natur og miljø
 • giver mulighed for fordybelse
 • giver mulighed for at eleverne får indflydelse på egen hverdag
 • har teknologiforståelse og IT som en naturlig og integreret del

 

Vi tilgodeser det enkelte barn

 • Fordi børn har forskellige kompetence og udvikler sig i forskellige tempi
 • Fordi vi har fokus på uv-differentiering
 • Fordi barnets selvværd og selvtillid styrker deres indlæring

Vi træner barnets sociale færdigheder

 • For at gøre børnene indlæringsparate
 • Fordi et trygt, socialt netværk giver glade børn
 • Fordi vi tror på det hele menneske

Vi er fagligt kompetente

 • Lærerne underviser fortrinsvis i deres liniefag
 • Vi vægter et højt fagligt niveau, så børnene får et godt afsæt
 • Vi har en forældrekreds, som forventer et højt fagligt niveau

Vi veksler mellem faglige og tværfaglige forløb

 • Fordi der skal være helhed og sammenhæng fagene imellem
 • Fordi vi skaber afveksling
 • Fordi vi vil understøtte de faglige og de musisk/kreative fag
 • For at børnene kan se fagene i et bredere perspektiv og sætte fagene i relation til virkeligheden

Vi er eksperimenterende, reflekterende og inddrager musiske/kreative elementer

 • Fordi det er udviklende for børnene
 • Fordi vi gerne vil lave en kvalificeret, differentieret undervisning, så vi tilgodeser alle elever med hver deres forudsætninger og potentialer

Vi vægter ressourcebevidsthed og samspillet mellem natur og miljø 

 • Fordi klimaudfordringer kalder på en større bevidsthed
 • Fordi vi er en del af naturen og miljøet
 • Fordi bæredygtighed er en del af en verden i balance

Vi giver mulighed for fordybelse

 • Det er vigtigt at kunne fordybe sig
 • Børnene skal kunne gå i dybden med en opgave
 • Fordi det er godt med lang tid til at komme i dybden
 • For at udvikle et solidt grundlag for livslang læring

Vi har teknologiforståelse og IT som en naturlig og intergreret del

 • Fordi det digitale er en del af hverdagen
 • For at styrke børn og unges digitale dannelse og mestring
 • For at børnene lærer at forholde sig kritisk til det digitale og kunne forme og benytte det hensigtsmæssigt kritisk, skabende og innovativt

 

Hvordan gør vi det?

 

Hørsholm Skole arbejder målrettet med, at vi tilgodeser det enkelte barn

 • Vi tilrettelægger differentieret undervisning indenfor givne rammer og undervisningsformer
 • Vi arbejder tæt sammen med SFO

At vi træner barnets sociale færdigheder

 • Klasserne har klasseregler
 • Vi er gode rollemodeller
 • Vi forebygger og løser konflikter, når de opstår
 • Gennem elevsamtaler og forældresamtaler

At vi er fagligt kompetente

 • Vi sætter mål
 • Vi undervisningsdifferentierer
 • Vi evaluerer
 • Vi  afholder elevsamtaler
 • Vi er et veluddannet, ansvarsbevidst og engageret personale
 • Vi har fokus på lærernes faglige kompetencer

At vi veksler mellem faglige og tværfaglige forløb

 • Ved at have tværfaglige perioder
 • Ved at styrke det fagfaglige i hverdagen

At vi er eksperimenterende, reflekterende og inddrager musiske/kreative elementer

 • Det gør vi i de anderledes perioder
 • Det gør vi ved at arbejde med projekter
 • Det gør vi ved at samarbejde
 • Det gør vi mest i indskolingen – mindst i udskolingen

At vi giver mulighed for fordybelse

 • Vi arbejder med projektopgaverne
 • Vi arbejder med varierede arbejdsformer
 • Vi arbejder med ubrudte perioder
 • Vi arbejder i grupper

At vi giver mulighed for at eleverne får indflydelse på egen hverdag

 • Vi giver dem valgmuligheder i undervisningen
 • Vi plads til spontanitet
 • Ved at gribe dagen ( carpe diem)
 • Ved at lade eleverne evaluere

At vi har teknologiforståelse og IT som en naturlig og integreret del

 • Ved at have vejledere
 • Ved at have allokeret ressourcer til implementering af teknologiforståelse