Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.

Principper

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.

I dette ligger de største opgaver, herunder bl.a. elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag og specialundervisning, arbejdets fordeling mellem lærerne m.v. Endvidere har skolebestyrelsen mange andre opgaver bl.a.: Fastsættelse af ordensregler, godkendelse af undervisningsmidler og budget. Endvidere kan skolebestyrelsen udtale sig om alle forhold der vedrører skolen og skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere.
Hvis man ønsker et spørgsmål af principiel art behandlet i skolebestyrelsen, kan man henvende sig til medlemmerne af skolebestyrelsen eller til skolens ledelse. Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte og 2 elevvalgte repræsentanter. Skoleinspektøren og viceskoleinspektøren deltager i møderne og varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år.

Skolebestyrelsen holder normalt et møde hver måned i perioden august til juni. 

Referater af skolebestyrelsesmøderne kan fås ved henvendelse til skolens kontor og kan ses på skolens hjemmeside.

Frederik Thalbitzer

Bestyrelsesformand