Teamsamarbejde

Formålet med principperne er at styrke samarbejdet om den enkelte klasse og årgang

Formålet med teamsamarbejde:

Formålet med principperne er at styrke samarbejdet om den enkelte klasse, årgang eller område i overensstemmelse med intentionerne i folkeskoleloven og den ny læreraftales afsnit: "En skole på vej", og understøtte mulighederne for en mere fleksibel tilrettelæggelse og organisering af timerne ("årsnormtanken").

Principper for teamdannelsen:

1. Alle lærere og klassepædagoger tilknyttes team. Et team er en kernegruppe af lærere/pædagoger omkring en klasse, en årgang eller et område.

2. Teamdannelse foregår efter et "professionelt" princip, hvor den faglige kompetence prioriteres samtidigt med at de personlige profiler medtænkes.

3. Den enkelte lærer samler sin undervisning om så få klasser/klassetrin som muligt, stadig under skyldig hensyntagen til faglige kvalifikationer.

4. Lærere omkring en klasse / et klassetrin har fortrinsret til nye timer i klassen.

5. Hvis der er fag, der ikke kan dækkes af teamet, besættes disse timer med faglærere.

6. Alle lærere og (klassepædagoger) deltager i årgangsteammøderne

Principper for teamsamarbejdet:

1. Alle former for teamsamarbejde er forpligtende

2. Teamet arbejder med undervisningsdifferentiering, som det bærende princip

3. Teamet samarbejder om faglige og tværfaglige forløb

4. Teamet drøfter og handler på elevernes personlige og sociale kompetencer

5. De enkelte team har frihed til at planlægge undervisningen indenfor de timeressourcer, der er tildelt i henhold til principper for teamdannelse.

6. Teamene forpligter sig til løbende at evaluere det fælles samarbejde omkring elever, fag og pædagogik

7. Ledelsen evaluerer sammen med teamene årets arbejde

Opdateret af Skolebestyrelsen, november 2012.