Evaluering

Hørsholm Kommune ønsker at arbejde med en aktiv evalueringskultur i skolevæsenet med henblik på løbende at videreudvikle og forbedre skolerne. Hørsholm Kommune har defineret tre formål med evaluering:

Princip for evaluering på Hørsholm Skole

 • Læring og udvikling: at de opsamlede resultater bearbejdes og danner grundlag for udvikling af undervisningen og for videndeling
 • Kvalitetssikring: at sikre kvaliteten af den enkelte elevs læring gennem en systematisk opsamling og bearbejdning af resultater som udgangspunkt for nye mål.
 • Dokumentation: at opsamle dokumentation til brug for dialog mellem de implicerede parter og for det kommunale tilsyn med skolerne.

Hørsholm Kommune vægter lærings- og udviklingsaspektet højest og tilgodeser samtidig behovet for kvalitetssikring og dokumentation.

Formål

På Hørsholm Skole arbejder vi med evaluering på mange niveauer, fordi vi tror på, at evaluering bidrager konstruktivt til den fortsatte udvikling på alle områder.

Vi evaluerer for:

 • At følge op på, om vi når de mål vi sætter os.
 • At kunne glædes over gode resultater og tydeliggøre anledninger til at give ros.
 • At identificere forbedringsmuligheder.

Principper

 • Evaluering er en proces, hvor vi formulerer mål, som vi kan følge op på ogsom giver anledning til dialog, refleksion og læring.
 • Evaluering skal have et formål, og indsatsen i forbindelse med evalueringen skal stå mål med resultatet!
 • Evaluering kan ske på mange måder. Selvevaluering indgår som et væsentligt aspekt, fordi vi tror på, at det udover resultatet også giver øget engagement blandt deltagerne.
 • Resultatet af evaluering dokumenteres, så erfaringerne kan bruges af andre og/eller i andre sammenhænge.
 • Resultatet af evaluering kommunikeres til de relevante interessenter. Allerede når evalueringen planlægges, vurderes det også, hvem resultatet er relevant for.
 • Vi evaluerer både på resultater og på proces.

Hvad evaluerer vi?

Der foregår en fast, systematisk og tilbagevendende evaluering af:

 • Skolens arbejde på elevniveau baseret på mål, som er formuleret i Folkeskoleloven og i Hørsholm Kommunes Skolestrategisk Perspektiv. Det vil sige både elevernes faglige kompetencer og deres alsidige personlige udvikling.
 • Undervisningens kvalitet (årlig kvalitetsrapport)
 • Medarbejdertilfredshed (APV-undersøgelse)
 • Elevtilfredshed (undervisningsmiljø-vurdering)
 • Forældretilfredshed (fra skoleåret 2008-09)
 • Skole/hjem samarbejdet
 • Skolebestyrelsens arbejde
 • Efterlevelse af skolens principper

Herudover planlægges og gennemføres evalueringer af større projekter og aktiviteter, som fx. emne- og tværsuger, sidste skoledag, nye initiativer i skole/hjem samarbejdet mm.

Godkendt af skolebestyrelsen april 2008